نماد اعتماد

ابعاد سرور hp dl380 g10

ابعاد سرور hp dl380 g10

برای نصب سرور های DL380 G10 در رک های کوچک و غیر استاندارد که در بسیای از شرکت ها موجود میباشد باید ابعاد سرور HP DL380 G10 را بدانید که ایا در داخل تمام رک های نصب می شود.

شاسی سرور DL380 G10 را می توان با ابعاد سرور ی که دارد در در ون یک رک عمق 100 یونیت تصب کنند. ابعاد سرور اچ پی می تواند برای نصب در تمام رک های استاندادر ساخت داخل کشور انجام گیرد ولی دقت داشته باشید که رک های ایرانی ضفیف تر از رک های خارجی هستند و نباید تمام رک را شماپر از سرور بکنید زیرا فشار می اورد و  پردازنده ProLiant DL380 G10 دارای دو سوکت پردازنده LGA3647 است که از پردازنده های Xeon Scalable پشتیبانی می کند. یک یا دو پردازنده منطبق را انتخاب کنید.

 • Xeon Scalable (Gen 1) | تاریخ عرضه اینتل: Q3'17
 • Xeon Scalable (Gen 2) | تاریخ عرضه اینتل: Q2'19
 • Xeon Scalable (Gen 2 Refresh) | تاریخ عرضه اینتل: Q1'20

 

Silver

 • 8 cores, 3.2 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4215R
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 11 MB cache
 •  
 • 10 cores, 2.4 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4210R
 • up to 3.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 13.75 MB cache 
 •  
 • 12 cores, 2.4 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4214R
 • up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 16.5 MB cache

 

Gold

 • 8 cores, 3.9 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6250
 • up to 4.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache
 •  
 • 12 cores, 3.6 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6256
 • up to 4.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 33 MB cache 
 •  
 • 16 cores, 2.9 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6226R
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 22 MB cache
 •  
 • 16 cores, 3.4 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6246R
 • up to 4.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache
 •  
 • 20 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5218R
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 27.5 MB cache 
 •  
 • 20 cores, 3.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6242R
 • up to 4.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache 
 •  
 • 24 cores, 2.2 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5220R
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache 
 •  
 • 24 cores, 2.4 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6240R
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache 
 •  
 • 24 cores, 3.0 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6248R
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache
 •  
 • 26 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6230R
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache 
 •  
 • 28 cores, 2.2 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6238R
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 38.5 MB cache 
 •  
 • 28 cores, 2.7 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6258R
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 38.5 MB cache 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silver

 • 8 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4208
 • up to 3.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 11 MB cache  
 •  
 • 8 cores, 2.5 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4215
 • up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 11 MB cache
 •  
 • 10 cores, 2.2 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4210
 • up to 3.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 13.75 MB cache
 •  
 • 12 cores, 2.2 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4214
 • up to 3.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 16.5 MB cache 
 •  
 • 16 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4216
 • up to 3.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 22 MB cache
 •  
 • Gold
 •  
 • 4 cores, 3.8 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5222
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 16.5 MB cache 
 •  
 • 8 cores, 3.3 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6234
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache 
 •  
 • 8 cores, 3.6 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6244
 • up to 4.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache 
 •  
 • 10 cores, 2.5 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5215
 • up to 3.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 13.75 MB cache 
 •  
 • 12 cores, 2.7 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6226
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 19.25 MB cache 
 •  
 • 12 cores, 3.3 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6246
 • up to 4.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache
 •  
 • 16 cores, 2.3 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5218
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 22 MB cache 
 •  
 • 16 cores, 2.8 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6242
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 22 MB cache
 •  
 • 18 cores, 2.2 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5220
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache 
 •  
 • 18 cores, 2.6 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6240
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache
 •  
 • 18 cores, 3.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6254
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache
 •  
 • 20 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6230
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 27.5 MB cache
 •  
 • 20 cores, 2.5 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6248
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 27.5 MB cache
 •  
 • 22 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6238
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 30.25 MB cache 
 •  
 • 24 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6252
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache
 •  
 • Platinum

 • 24 cores, 2.4 GHz base frequency | Intel Xeon Platinum 8260
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache 
 •  
 • 24 cores, 2.9 GHz base frequency | Intel Xeon Platinum 8268
 • up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache
 •  
 • 28 cores, 2.2 GHz base frequency | Intel Xeon Platinum 8276
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 38.5 MB cache
 •  
 • 28 cores, 2.7 GHz base frequency | Intel Xeon Platinum 8280
 • up to 4.0 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 38.5 MB cache 

 

 • Silver

 • 4 cores, 2.6 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4112
 • up to 3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 8.25 MB cache
 •  
 • 8 cores, 1.8 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4108
 • up to 3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 11 MB cache
 •  
 • 8 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4110
 • up to 3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 11 MB cache
 •  
 • 10 cores, 2.2 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4114
 • up to 3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 13.75 MB cache
 •  
 • Gold

 • 4 cores, 3.6 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5122
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 16.5 MB cache
 •  
 • 6 cores, 3.4 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6128
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 19.25 MB cache 
 •  
 • 8 cores, 3.2 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6134
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache
 •  
 • 8 cores, 3.5 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6144
 • up to 4.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 25 MB cache 
 •  
 • 10 cores, 2.4 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5115
 • up to 3.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 13.75 MB cache
 •  
 • 12 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Silver 4116
 • up to 3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 16.5 MB cache 
 •  
 • 12 cores, 2.3 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5118
 • up to 3.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 16.5 MB cache
 •  
 • 12 cores, 2.6 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6126
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 19.25 MB cache 
 •  
 • 12 cores, 3.0 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6136
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache 
 •  
 • 12 cores, 3.2 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6146
 • up to 4.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache
 •  
 • 14 cores, 2.2 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 5120
 • up to 3.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 19.25 MB cache 
 •  
 • 14 cores, 2.6 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6132
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 19.25 MB cache 
 •  
 • 16 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6130
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 22 MB cache 
 •  
 • 16 cores, 2.6 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6142
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 22 MB cache 
 •  
 • 18 cores, 2.3 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6140
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache 
 •  
 • 18 cores, 2.7 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6150
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache 
 •  
 • 18 cores, 3.0 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6154
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24.75 MB cache 
 •  
 • 20 cores, 2.0 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6138
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 27.5 MB cache
 •  
 • 20 cores, 2.4 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6148
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 27.5 MB cache
 •  
 • 22 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Gold 6152
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 30.25 MB cache
 •  
 • Platinum

 • 24 cores, 2.1 GHz base frequency | Intel Xeon Platinum 8160
 • up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 33 MB cache 
 •  
 • 28 cores, 2.0 GHz base frequency | Intel Xeon Platinum 8173M
 • up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 35.75 MB cache
 •  
 • 28 cores, 2.5 GHz base frequency | Intel Xeon Platinum 8180
 • up to 3.8 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 38.5 MB cache 

ابعاد سرور hp dl380 g9

حافظه ProLiant DL380 G10 دارای 24 برابر اسلات حافظه DDR4 ECC (12 برابر در هر پردازنده) است که از حافظه HPE DDR4 ECC 2666MHz و 2933MHz پشتیبانی می کند. حداکثر 12 برابر ماژول حافظه منطبق برای هر پردازنده انتخاب کنید. توجه داشته باشید که پردازنده‌های Xeon Scalable دارای 6 کانال حافظه در هر پردازنده هستند، بنابراین توصیه می‌کنیم برای عملکرد بهینه، 6 ماژول حافظه را برای هر پردازنده انتخاب کنید تا تمام کانال‌های حافظه را اشغال کند. اگر تعداد حافظه بالایی دارید، با 12 ماژول حافظه همراه شوید تا تمام اسلات های حافظه را اشغال کنید. توصیه می کنیم حافظه را در مضرب 6 انتخاب کنید - 6 اسلات DIMM را اشغال کنید و 6 اسلات DIMM دیگر را برای ارتقاء آینده در دسترس بگذارید. حافظه با مارک HPE فقط نصب شده است.
 1.    حافظه   HPE 8GB 2933MHz DDR4 ECC  
 2.    حافظه  HPE 16 گیگابایتی 2933 مگاهرتز DDR4 ECC  
 3.    حافظه  HPE 32 گیگابایتی 2933 مگاهرتز DDR4 ECC  
 4.    حافظه  HPE 64 گیگابایت 2933 مگاهرتز DDR4 ECC  
 5.    حافظه  HPE 128 گیگابایتی 2933 مگاهرتز DDR4 ECC  

Storage Backplane

ذخیره سازی هر ترکیبی از درایوها را بر اساس فاکتور فرم ذخیره سازی انتخاب شده در بالا انتخاب کنید. اگر بالاتر از حداکثر درایوهای مجاز بروید، ابزار پیکربندی به شما اطلاع خواهد داد.

 • خواندن تصادفی
 • 4 کیلوبایت (IOPS) نوشتن تصادفی
 • 4 کیلوبایت (IOPS) استقامت DWPD
 • 5 سال
 • خواندن فشرده (RI) 200K 30K 1
 • استفاده ترکیبی (MU) 200K 60K 3
 • نوشتن فشرده (WI) 200K 60K 3
 
 
2.5-inch SAS Solid-State Drives
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2.5-inch SATA Solid-State Drives
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2.5-inch SAS Hard Drives
 •  
 •  

بررسی قطعات سرور HP DL380 GEN10 8SFF

حرید سرور  اچ پی ای HP DL380 G10 8sff همراه با قیافه جدیدر و به روز و طراحی جدید یک زیبایی خاصی ارائه داده هست، از CPU سرور جدید مقیاس پذیر (Scalable processors) اینتل بهره میبرد تا حتی کور بیشتری را برای عملکرد، افزایش عملکرد و مقیاس‌پذیری بیشتر ارائه دهد. این سرور HP DL380 G10 8sff به سبب قابلیت پیکربندی بسیار انعطاف پذیری که دارد کاربرد‌های فراوانی را به خود اختصاص داده و با انعطاف پذیری قابل توجه در زمینه ذخیره‌سازی (storage) مانندرMSA 2040  2050 2062 می توانید استفاده کنید. برای پشتیبانی از ترافیک کار ی متنوع از جمله دیتاسنتر ها و هاستینگ های و کارهای عمومی و ملی و کشور ، ابر (cloud)، مجازی‌سازی (virtualization) و برنامه‌های کاربردی داده‌های بزرگ،  مثل سرور های کشور ی و ملی  مناسب میباشد. همچنین برای افزایش حافظه پایدار (persistent memory) و ظرفیت ذخیره‌سازی موارد ی  وجود دارد که به‌طور عمده ای  کارایی را برای پایگاه‌داده و برنامه‌های کاربردی خاصی مانند SAP- SQL و Oracle افزایش می‌دهد.کش سرور هم می توانید از این سرور استفاده کنید که یکی از بهترین انتخاب ها میباشد.میتوانیدازاین سرور DL380 G10 HP دربسیاری کارهای خفن و گسترده استفاده کنیدپیشنهاد ما برای شما استفاده از کانفیگ های پیشنهادی ما میباشد که می تواند بسیار برای شما مفید باشد. خرید سرور DL380 Gen10

نمای جلویی سرور DL380 Gen10 با شاسی SFF

قیمت سرور DL380 G10

 1. پنل دسترسی سریع
 2. Universal Media bay اختیاری، 2 عدد USB 2.0 و پورت نمایش استاندارد (8 SFF bay or 6 SFF+2NVMe or 8NVMe optional)
 3. درایو نوری اختیاری (به نیاز Universal Media bay دارد.)
 4. دو هارد SFF HDD اختیاری (درایو اختیاری Universal Media bay نیاز است)
 5. درایو Bay 2 (NVMe نشان داده شده است)
 6. کیج درایو 8SFF
 7. دکمه و LED نشان دهنده پاور و استندبای سیستم
 8. چراغ LED وضعیت سلامت سرور
 9. نشان دهنده وضعیت کارت شبکه (NIC)
 10. دکمه UID
 11. پورت جلویی سرویس iLO
 12. USB 3.0
 13. برچسب کشیدنی سریال
 14. باکس 3
 15. باکس 2
 16. باکس 1
 17. درگاه نمایش جلو اختیاری (از طریق Universal Media Bay)
 18. USB 2.0 اختیاری (از طریق Universal Media Bay)

نمای جلوی سرور اچ پی DL380 Gen10 با 8 شاسی LFF

قیمت سرور DL380 G10

 1. دکمه UID
 2. چراغ LED وضعیت سلامت سرور
 3. چراغ LED وضعیت کارت شبکه
 4. دکمه و LED پاور و استندبای سرور
 5. درگاه جلو نمایش
 6. پورت سرویس iLO
 7. برچسب کشویی سریال
 8. درایو نوری اختیاری (در حالت استاندارد خالی است)
 9. دو درایو SFF اختیاری، دو NVMe نشان داده شده است.

نمای داخلی سرور DL380 G10 با شاسی 8SFF

سرور DL380 G10 با شاسی 8SFF

 1. کیج فن نشان داده شده با 6 فن hot plug استاندارد (High Performance temperature fans optional)
 2. دو پردازنده، هیت سینک نشان داده شده
 3. باتری Smart Storage یا خازن هیبریدی هوشمند اختیاری
 4. اسلات DDR4 DIMM. به طور کامل 24 اسلات نشان داده شده (هر پردازنده 12 اسلات)
 5. اسلات MicroSD (Dual Micro-SD اختیاری)
 6. کانکتور داخلی USB 3.0
 7. کانکتور تشخیص شاسی
 8. آرایه هوشمند HPE اختیاری (P408i نشان داده شده)
 9. منابع تغذیه اضافی Hot Plug redundant HPE Flexible Slot
 10. اتصال برای رایزر دوم (اختیاری) (به پردازنده دوم نیاز است)
 11. کارت شبکه 4x1Gbe NIC
 12. رایزر اولیه PCIe استاندارد
 13. اسلات FlexibleLOM (اختیاری)
 14. درگاه X4 SATA ports
 15. بافل هوا شفاف

نمای پشت سرور اچ پی DL380 G10 با FlexibleLOM اختیاری

سرور اچ پی DL380 G10

 1. رایزر اولیه . اسلات PCI (اسلات 3-1 از بالا به پایین، رایزر استاندارد نشان داده نشده است)
 2. رایزر ثانویه. اسلات PCI ( اسلات 6-4 از بالا به پایین، نشان داده نشده، رایزر و پردازنده دوم نیاز است)
 3. پورت سریال Optional
 4. سومین رایزر (شیار‌های 7-8). 2 SFF HDDاختیاری عقب. (در قسمت جلویی 24SFF یا 12LFF پشتیبانی می‌شود)
 5. منبع تغذیه اتصال برق
 6. چراغ LED منبع تغذیه
 7. محل اتصال منبع تغذیه HPE Flexible Slot اول (800 وات نشان داده شده است)
 8. منبع تغذیه اتصال برق
 9. چراغ LED منبع تغذیه
 10. محل اتصال منبع تغذیه HPE Flexible Slot دوم (800 وات نشان داده شده است)
 11. کانکتور VGA
 12. آداپتور شبکه 4 x 1GbE
 13. پورت سیستم مدیریت iLO
 14. کانکتور USB 3.0 (شماره 2)
 15. Unit ID LED
 16. پورت FlexibleLOM(4 x 1GbE s نشان داده شده)

بررسی عملکرد سرور HP DL380 G10 8sff

پردازنده‌های Xeon E5 اینتل در سرور HP DL380 G10 8sff پشتیبانی نمیشوند. در عوض، سرور HP DL380 G10 8sff از چیپست جدید C621 اینتل بهره میبرد که از خانواده جدید پردازنده‌های مقیاس پذیر (Scalable) اینتل پشتیبانی میکند. این پرادزنده HP INTELL  Platinum 8100، سه  مدل Gold، سری 6100 و سری 5100، سری Silver 4100 و پردازنده‌های سری Bronze 3100 میباشد که می توانید برای استفاده انها را در برگه درخاست استعلام قیمت سرور اچ پی ارائه بدهید تا همکاران ما در دادن قیمت مدنظر داشته باشند. بسته به نیازمندی  شما می توانید در بین پردازنده های بسیا زیاد اینتل بسته  به تعداد هسته (core)، فضای ذخیره‌سازی یا هر دو، پردازنده‌های جدید 4 تا 28 هسته را انتخاب کنید. تعداد کور سی پی یو بیشتر، قدرت پردازش بیشتر و ماشین‌های مجازی بیشتری را برای پشتیبانی از بارهای کاری مختلف در یک شاسی فراهم میکنند. ماشین های مجازی شما بسته به تعداد کور های بالاتری تعداد بیشتری می توانید نصب کنید این کور ها یک اولویت مهم در مجازی سازی سرور DL380 G10 دارد . اسلات پاور سرور DL380 G10 HP با قابلیت انعطاف‌پذیری بالا به کاربران این امکان را میدهد که از PSU‌هایی متناسب با نیاز‌های خود استفاده کنند، و با توجه به پیکربندی، این گزینه یک جنبه حیاتی برای کاهش مصرف برق است. پاور اچ پی برای نسل ده اچ پی ای سری های 500 وات و 800 وات  1400 وات و 1500 وات و 1600 وات ازائه شده هست می توانید سرور DL380 G10 HP را بسته به نوع کانفیگ هایی که دارید این سری پاور ها را استفاده کنید الیته مدنظر باشد که پاور هر چقدر قوی باشد بهتر میباشد .نسل جدید پاور سرور G10 HP  ها نیز ارتقا یافته‌اند و راندمان آنها به 94 تا 96 درصد ارتقا یافته است. ولی حتما دوعدد پاور سرور HP G10 را خریداری کنید. سیستم خنک‌سازی (Cooling) توسط چهار فن برای استفاده از یک سی پی یو سرور اچ پی ای ، شش فن برای سی پی یو سرور دوتایی، و شش فن با کارایی بالا زمانی که سرور اچ پی DL380 G10 HP  کامل کار مکند بهتر هست که حتما شما سرور DL380 G10 HP را بصورت فول فن و هت سینک خریداری بکنید.مشکلات فن رو براحتی می توانید از طریق ILO سرور اچ پی ای اروری هایی که ممکن هست در اینده پیش بیاید ببنید.

رم در سرور DL380 G10 HP (Ram)

برای عملکرد هرچه سریعتر قوی تر و بهتر سرور DL380 G10، هر CPU سرور اچ پی از شش کانال حافظه با دو عدد  رم اچ پی در هر کانال پشتیبانی میکند و 12 ماژول رم DDR4 HP  توسط هر CPU سرور اچ پی مدیریت میشود، که می توانید رم های باس 2666 یا 2400 اچ پی ای را نام برد. در مجموع 24 ماژول رم سرور اچ پی  با پیکربندی دو CPU سرور قابل پشتیبانی است. می توانید تا 600-700 گیگ رم سرور اچ پی رو روی سرور DL380 G10 نصب کنید. اگر از یک CPU استفاده میکنید، تنها نیمی از اسلات‌های DIMM روی سرور قابل استفاده  است. سرعت حافظه تا 2666 MT/s در سرور HP DL380 G10 8sff پشتیبانی می‌شود، اما به خاطر داشته باشید که سرعت حافظه وابسته به مدل پردازنده، نوع حافظه و پیکربندی حافظه است.کانفیگ سرور G10 این سرور اچ پی از ماژول های رم اچ پی بافر نشده (UDIMM)، ثبت شده (RDIMM)، کاهش بار (LRDIMM) و NVMe (NVDIMM) استفاده میکند، اما ترکیب ماژول‌های رم اچ پی  از انواع مختلف پشتیبانی نمیشود. البته شما می توانید با ظرفیت های مختلف رم اچ پی را روی سرور اچ پی ای  استفاده کنید و می توانید روی هر سرور اچ پی حداکثر 3 ترابایت را با استفاده از ماژول های رم سرور اچ پی ای  24 x 128 گیگابایتی LRDIMM یا نصف آن با استفاده از رم های حافظه 64 گیگابایتی پشتیبانی میکند.می توانید رم های 16 گیگ سرور اچ پی 32 گیگ سرور اچ پی 64 گیگ سرور اچ پی ای و 128 گیگ سرور اچ پی استفاده کنید.  پیکربندی‌های  رم شامل 16 تا 64 گیگابایت برای پیکربندی معمولی است، اما همه مدل‌های از پیش پیکربندی شده را میتوانید تا حداکثر 3 ترابایت همانطور که در بالا توضیح داده شد استفاده کنید.کانفیگ های پیشنهادی سرور G10 مقوله دیگه ای هم که در این بین بسیار مهم هست نصب رم های اورجینال و غیر اورجینال روی سرور اچ پی ای میباشد اگر دستگاه سرور شما با یک یا دو عدد ماژول سرور شما راه می افتاد ولی اگر شما رم های غیر استاندارد و OEM روی سرور نصب کنید در ظرفیت های بالاتر دستگاه سرور شما ریستارت می شودو برای همین شما می توانید از سرویس خود HPE SmartMemory توسط شرکت HPE استفاده کنید که می توانید تاحدود زیادی برای شما به فهمیدن این که رم شما اروجینال هست یا نه کمک میکند. همچنین برای ارائه بالاترین سطح کارایی و پهنای باند آزمایش شده و بسیاری کاربردی میباشد.و می تواند بسیار خوب و کارامد باشد.

Expansion Slots DH یا کارت های جانبی در سرور DL380 G10 HPE

تعداد هشت اسلات توسعه PCIe 3.0 در سرور DL380  HP Gen10 وجود دارد که اگر شما سرور معمولی یا ساده خریداری کنید فقط یک رایزر روی سرور هست که به شما سه عدد پورت PCI می دهد اگر می خواهید  گزینه فعال بودن هر هشت اسلات توسعه نیاز به دو رایزر دارید که  کارکرد رایزر دوم به CPU دوم نیز نیاز دارد.یعنی حتما باید پردازنده سرور اچ پی دوم را هم روی سرور DL380 G10 نصب کنید . این سرور DL380 G10 همچنین دارای 4 عدد 1GbE تعبیه شده، HPE FlexibleLOM و امکان انتخاب پهنای باند شبکه از 1GbE تا 40GbE با کارت PCIe دارد.البته پارت نامبر سرور دومدل دارد که در یک پارت نامبر سرور DL380 G10 کارت شبکه روی مادربرد هست که گمی گران تر هست ولی سری دیگر هم کارت 336 بصورت چداگانه نصب می گردد. برای محاسبات به قول خودمان خفن با حجم بالا و ساخت انیمیشن‌های پیچیده،کاربری در صداو سبما یا پتروشیمی ها که معمولا نرم افزار های شبیه سازی پیجیده ای مورد استفاده قرار می دهند از  به همراه کارت گرافیگ های با کش 10 گیگ و 40گیگ نیز استفاده می شود.این سرور همچنین تا پنج کارت گرافیک single-wide یا سه کارت double-wide پشتیبانی میکند. کارت‌های توسعه اضافی می‌توانند ورودی/خروجی،  مثل کارت های گرافیک  کارت مودم یا کارت های پورت تلفن یا کارت های جانبی برای دستگاه های تولیدی می توانید از این رایزر استفاده کنید البته برای پشتیبانی گرافیکی، محاسبات با کارایی بالا یا فضای ذخیره‌سازی اضافی داخلی و خارجی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.مثل کارت  های SAS و چنین کارت هایی می توان استفاده کرد.

مدیریت سرور  HP DL380 G10

در مورد مدیریت سرور HP DL380 G10 8sff  همانطور که می دانید نرم افزار های بسیار زیادی از طرف شرکت HPE ری لیز شده که می توان ONE VIEW و نرم افزار های داخلی دیگری را نام برد ولی  یکی از پرکاربرد ترین نرم افزار های پرکاربرد که در تمام نسل سرور های اچ پی ای میتوان ان را دید ILO میباشد .با تراشه کنترل از راه دور  جدید Lights Out 5.0 (iLO) ارتقا یافته است. این افزونه که روی تمام سرور های DL380 G10 HP قرار دارد تمام نسل های سرور از G5 G6 G7 G8 G9 و در نسل G10 سری جدید  iLO 5.0 دسترسی خارج از باند را به سیستم شما ارائه میدهد و شما این این توانایی را دارید که  دسترسی از راه دور را از یک مرورگر معمولی به سرور خود را فعال کند. البته در نسل جدید تر سرور های HPE که سری سرور DL380 G10 PLUS سری اپدیت تر و جدیدتری ارائه شده هست. iLO 5.0 قابلیت‌های جدید بسیار خوبی را برای شما ارائه می دهد و داشبورد مدیریتی  ساده‌شده با تصویر کوچکی از وضعیت سرور DL380 G10 HP  را ارائه می‌کند که به‌طور مداوم به‌روزرسانی  اپدیت می‌شود.البته نسل های قدیمی تر سرور اچ پی ای هم چنین مزیت هایی دارد ولی خب کمی بهتر شده هست در نسل G10 , تراشه مدیریت  ILO HP برای عملیاتی کردن سرور HP، راه‌اندازی از راه دور بسیار مناسب میباشد ولی خب کمی اذیت دارد ولی خب بهترین گزینه برای نصب ویندوز از راده دور سرور اچ پی میباشد، نظارت بر سلامت و چک کردن پاور HP و thermal caps بسیار موثر  است. استاندارد iLO در  سرور  DL380 G10 گنجانده شده است، اما برای ویژگی‌های مدیریتی قوی‌تر، یک سری اپشن هایی که می تواند کار شما رو راحت تر کند به راحتی با خرید یک license ارتقا مییابد و سری پیشرفته تر این لاینس نصب می گردد الیته با یک سرچ کوتاه در گوگل هم می توانید نسخه های سریال نامیر کرکی هم پیدا کنید ولی در اینجا برای مدیریت یک سرور پیشنهاد نمکنم که از سریال های کرکی و اینترنتی استفاده کنید که بسیار خطرناک میباشد. بسته به نیازهای مدیریتی شما، مدیران می‌توانند یکی از iLO Essentials، iLO Advanced، iLO Advanced Security Edition و iLO Scale Out را انتخاب کنند. یکی دیگر از برنامه های مدیریتی که در بالا به ان اشاره کردیم نرم افزار HPE OneView همچنین میتواند برای ارائه مدیریت ضروری (essential management) که از نسل 8  به بعد سرور های اچ پی ای در ارائه شد.این نرم افزار بر خلاف ILO که اختصاصی یک سرور میباشد برای چند ده دستگاه سرور و مدیریت کلی چند دستگاه سرور بهترین گزینه میباشد.

نتیجه گیری

سرور HP DL380 G10 8sff افزایش مزیت های بالایی نسبت به سرور نسل قبل HP DL380 G9 8sff خود داشته هست و می توان گفت یکی از بهترین گزینه برای خرید و نصب در اتاق سرور شما میباشد. با خانواده CPU سرور جدید پردازنده‌های مقیاس‌پذیر اینتل، می‌تواند عملکرد چشمگیر 75% و افزایش 30% در تعداد کور پردازنده های سرور اچ پی ای  را ارائه دهد. رم سرور اچ پی G10  جدید HPE DDR4 SmartMemory همچنین دارای نرخ انتقال داده 2666 MT/s است البته در داکیومنت های پردازنده سرور اچ پی ای این مقدار 2667 اومده هست که 11 درصد سریعتر از حافظه DDR4  HP قابل مقایسه با سرعت 2400 MT/s است. این مورد HP DL380 G10 8sff را به افزایش قابل توجه فضای ذخیره‌سازی، به‌علاوه مواردی  برای رم HP و هارد اچ پی بیشتر، اضافه کنید و مطمئناً قابل باور هست که وقتی HPE می‌گوید پرفروش‌ترین سرور جهان را ارائه داده هست می توان گفت HP DL380 G10 8sff یکی از بهترین سرور های جدید HPE میباشد البته مدنظر داشته باشید که الان سرور HP DL380 G10 8sff PLUS نیز وارد بازار شده هست و با سری پردازنده های 4300در بازار قابل دستیابی میباشد.   ما در ماهان شبکه ایرانیان که می توانید با یک کلیک وارد سایت MAHANSHABAKE.COM شده و تمام قطعات و هارد و رم سرور اچ پی را مشاهده کنید. نوینسنده: رعنا سعادت  

چه هارد سرور اچ پی برای چه نسل سرور hp